Informacja o Administratorze danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci
prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Legnicki Park Tenisowy s.c. Komosiński,
  Lasek, Borowski z siedzibą w Legnicy (ul. Ogrodowa 45, 59-220 Legnica, NIP: 691-254-85-
  58 Regon: 386031843 (dalej: LPT s.c.)
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy elektronicznie – na adres e-mail: info@kortyogrodowa.pl , lub
  telefonicznie na numerem: 887 725 595

Przetwarzanie danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe na Twój temat: imię, nazwisko, adres
  e-mail, płeć, numer telefonu, dane dotyczące realizowanych transakcji. Administrator może
  przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
  a. informowanie o wydarzeniach organizowanych przez LPT s.c.;
  b. informowanie o zmianach dot. działalności LPT s.c.;
  c. dokonywania rezerwacji kortów;
  e. marketingu usług własnych Administratora, w celach promowania działalności firmy –
  podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu
  bezpośredniego swoich usług;
  f. w celu wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
  szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania
  faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c
  RODO niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  administratorze;
  g. w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest
  możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;
  h. archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania
  danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Uzasadnionym
  interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych Partnerów Administratora jest
  dobrowolne.
 3. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie albo w przypadku logowania za
  pośrednictwem serwisu Facebook, dane zostaną udostępnione Administratorowi przez ten
  serwis.

Wykorzystywanie wizerunku

 1. Administrator może wykorzystywać Twój wizerunek następujących celach:
  a. wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć po odbytych
  wydarzeniach organizowanych przez LPT s.c., za pośrednictwem dowolnego medium
  wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Administratora działalnością.
  Okres przechowywania danych osobowych
 2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie korzystania przez Ciebie z usług LPT s.c.
 3. Później będziemy je archiwizować przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa
  (np. prawa podatkowego).
 4. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, Twoje dane
  osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 5. Po upływie powyższego okresu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu
  przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
  wynikających z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
  przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom
  Administratora oraz ewentualnie ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

Prawa

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
  sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
  Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
  formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
  administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz
  profilowania.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
  prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem,
  korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 6. W przypadku stwierdzenia z naszej strony naruszenia w zakresie ochrony danych
  osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.